PL EN

Dla autorów

 

ZASADY PUBLIKACJI PRAC


Kwartalnik medyczny Okulistyka jest recenzowanym czasopismem naukowym.

 1. Kategorie publikowanych artykułów:
  Redakcja kwartalnika medycznego Okulistyka przyjmuje do druku:
  - doświadczalne i kliniczne prace oryginalne (napisane w dwóch wersjach językowych: angielskim – preferowany angielski amerykański, oraz polskim);
  - opisy przypadków (napisane w dwóch wersjach językowych: angielskiej – preferowany angielski amerykański, oraz polskiej) – stanowiące udokumentowane przedstawienie przypadku istotnego z klinicznego punktu widzenia;
  - poglądowe prace (napisane w języku polskim) – stanowiące systematyczny, jakościowy i aktualny przegląd literatury dotyczącej zagadnień klinicznych
  i doświadczalnych o edukacyjnym wymiarze zgłaszanych prac;
  - listy do redakcji (napisane w dwóch wersjach językowych: angielskiej – preferowany angielski amerykański, oraz polskiej).
 2. Przygotowanie manuskryptów
  Objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu, doświadczalnych i klinicznych – 8 stron, opisów przypadków – 5 stron, łącznie ze streszczeniem i piśmiennictwem, tabelami i rycinami, nie wlicza się w to strony tytułowej. Wszystkie strony łącznie z bibliografią, rycinami, podpisami i tabelami powinny być kolejno ponumerowane na dole strony.
  Tekst powinien być w formacie jednokolumnowym, wyraźny, czytelnie przygotowany, bez dodatkowego formatowania (wyjustowanie, rozspacjowanie).
  Dozwolone jest zastosowanie pogrubionej czcionki, kursywy, indeksów górnych i dolnych, itp.

  W wybranych przypadkach za zgodą redakcji dopuszcza się możliwość zwiększenia objętości pracy i liczby piśmiennictwa.
 3. Tabele i ryciny
  Tabele i ryciny należy załączyć w osobnych plikach w trakcie przesyłania manuskryptu. Przygotowując tabelę, należy użyć jednego rodzaju formatowania dla każdej tabeli. Tabele powinny być opracowane czytelnie. W tekście należy zaznaczyć odnośniki do nich w okrągłych nawiasach (np. ryc. 1., tab. I) oraz zaznaczyć miejsca, w których mają być umieszczone (ryciny mają numerację arabską, tabele – rzymską). Podpisy tabel należy zapisać w językach polskim i angielskim.
  Tabele nie mogą być zbyt obszerne i zbyt liczne oraz nie powinny stanowić zestawienia danych klinicznych dotyczących poszczególnych przypadków. Wykresy wraz z danymi powinny być dostarczone w arkuszu kalkulacyjnym należącym do MS WORD albo w MS EXEL. Do wykresów należy dołączyć wykaz danych. Wydawca zastrzega sobie prawo kreowania wykresów na podstawie załączonych danych.
 4. Materiał ilustracyjny
  Nadesłany w wersji elektronicznej, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (w postaci oddzielnych plików (wersja PC) z rozszerzeniami:
  EPS (Encapsulated Post¬script), TIFF (Tagged Image File Format), CDR (Corel DRAW), AI (Adobe Illustrator). Ilustracje osadzone w edytorze tekstu MS WORD nie nadają się do wykorzystania.
  Wszystkie rysunki, niezależnie od tego czy są to fotografie, wykresy czy diagramy, powinny być kolejno ponumerowane. Podpisy rysunków należy zapisać w językach polskim i angielskim.
 5. Zgody
  Materiał ilustracyjny wykorzystany w artykułach musi być własnością autorów, w innym przypadku na rozpowszechnianie niezbędna jest zgoda jego właścicieli oraz wydawców czasopism lub książek, w których został on pierwotnie opublikowany. Postaci na fotografiach nie mogą być rozpoznawalne, chyba że do zdjęcia dołączono zgodę na piśmie wyrażoną przez osobę zainteresowaną. Numeracja rycin powinna być zgodna z kolejnością ich występowania w tekście.

  Jeżeli materiał był wcześniej opublikowany, w jego opisie należy podać źródło i podziękowanie za udostępnienie, a do artykułu załączyć zgodę na piśmie właściciela praw autorskich do ryciny. Wymagana jest zgoda autora lub wydawcy publikacji źródłowej zgodnie z ich umową w sprawie prawa do rozpowszechniania materiału. Nie dotyczy to materiałów, co do których istnieje pewność, że zostały na zawsze udostępnione do użytku publicznego (tzw. public domain).
 6. Piśmiennictwo
  Wykaz piśmiennictwa musi być ułożony wg kolejności cytowań w tekście (prace oryginalne: wykaz nie powinien przekraczać 20 pozycji, prace poglądowe: wykaz nie powinien przekraczać 30 pozycji, opisy przypadków: wykaz nie powinien przekraczać 10 pozycji). Każda pozycja piśmiennictwa musi zawierać: w przypadku cytowania czasopism nazwisko/ nazwiska autora, inicjał/ inicjały imienia/ imion) bez kropek (podaje się trzy nazwiska, a jeśli autorów jest więcej, wprowadza się skrót „i wsp.”, kiedy praca jest polska, i et al.:, kiedy jest zagraniczna), tytuł artykułu, tytuł czasopisma w przyjętym skrócie zamkniętym kropką, rok wydania, numer tomu, numery stron od pierwszej do ostatniej; w przypadku cytowania prac oddzielnych (książek): nazwisko/ nazwiska autora/ autorów, inicjał/ inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania. W przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora/ nazwiska redaktorów opatruje się adnotacją „red”. Podając nazwę czasopisma, powinno się korzystać ze skrutów wymienionych w wykazie Index Medicus.
  Piśmiennictwo powinno się odnosić wyłącznie do opublikowanych tytułów.
 7. Strona tytułowa
  Na stronie tytułowej należy zapisać pełne imię i nazwisko autora/ autorów, tytuł pracy (w językach polskim i angielskim), pełną nazwę ośrodka/ ośrodków, z którego/ których wywodzą się autorzy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy kierownika ośrodka/ kierowników ośrodków, a także adres do korespondencji (również e-mail) wybranego autora (imię, nazwisko i tytuł naukowy).
 8. Układ pracy
  Prace oryginalne:
  1. Wprowadzenie powinno zawierać naukowe uzasadnienie i cel badania.
  2.Materiał i metody – w tej sekcji należy przedstawić zasady selekcji do grup badawczej i kontrolnej, wskazać wiek, płeć badanych oraz kryteria włączenia i wyłączenia z badania (okoliczności wykluczenia z badania powinny zostać jasno opisane), a także metody randomizacji. Protokół pozyskiwania danych, badane parametry oraz metody pomiaru powinny zostać przedstawione w szczegółowy sposób umożliwiający odtworzenie wyników badania. W przypadku korzystania z metodyki publikowanej uprzednio, jej opis jest konieczny jedynie wtedy, kiedy są dokonywane znaczące modyfikacje, inaczej wystarczy stosowne cytowanie. Należy również uzasadnić wybór danej metody badania wraz z oceną jej ograniczeń. Jeżeli w pracy są wykorzystywane leki, należy podać ich nazwę międzynarodową, dawkę i drogę podania. Metody analizy statystycznej powinny zostać dokładnie opisane, aby umożliwić weryfikację wyników. Należy uzyskać świadomą zgodę pacjenta na wykorzystanie jego danych – zgoda powinna zostać udokumentowana w tekście manuskryptu. Ponadto w przypadku zdjęć lub szczegółowych danych naruszających prywatność należy załączyć do manuskryptu kopię pisemnej zgody pacjenta na publikację wizerunku. Należy również podać informację o zgodzie lokalnej komisji etycznej.
  3. Wyniki - akapit powinien zawierać zwięzłe streszczenie uzyskanych wyników z wykorzystaniem tabel, wykresów i ilustracji. Dane z tabel i rycin nie powinny być powtarzane w tekście, jedynie opisane. Należy podać przypadki wykluczenia z badania (np. rezygnacje) oraz powikłania leczenia. Należy podkreślić najważniejsze spostrzeżenia.
  4. Omówienie (bez ich powtarzania); w tej części pracy należy uwzględnić znaczenie wyników badania, jego ograniczenia oraz odnieść się do innych dostępnych badań (cytowania).
  5. Wnioski – powinny się odnosić do celu pracy. Stawiane hipotezy powinny mieć uzasadnienie w otrzymanych wynikach.

  Prace poglądowe:
  Powinny być zgodne z formatem zwykłego artykułu. Wprowadzenie powinno zawierać cel artykułu.

  Opisy przypadków:
  Powinny być podzielone na następujące sekcje: wstęp, opis przypadku, wnioski

  Listy do redakcji:
  Mogą przedstawiać oryginalne dane. Wszystkie listy do redakcji podlegają edycji i ewentualnemu skróceniu. Listy zawierające oryginalne dane będą w pełni recenzowane.
 9. Abstrakt
  Każdy manuskrypt powinien posiadać usystematyzowany abstrakt w języku angielskim.
  Dla prac oryginalnych abstrakt powinien składać się z czterech akapitów, tak jak tekst manuskryptu: wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski (nie mogą być one powtórzeniem omówienia wyników) o objętości nieprzekraczającej 250 słów. Prace poglądowe powinny zawierać nieustrukturyzowany abstrakt (150-200 słów). Opisy przypadków powinny zawierać ustrukturyzowany abstrakt (200-250 słów), podzielony tak jak manuskrypt (wstęp, opis przypadku, wnioski).
 10. Słowa kluczowe
  Należy podać 4-6 słów kluczowych (MeSH), używając amerykańskiej pisowni i unikając słów ogólnikowych oraz w liczbie mnogiej. Podawane mogą być tylko skróty powszechnie używane w danej dziedzinie. Słowa kluczowe zostaną użyte w celu indeksowania.
 11. Skróty
  Należy używać skrótów tylko standardowych, ale nie w streszczeniu i nie w tytule pracy. Pierwszy raz skracany termin w języku polskim zapisuje się w tekście w postaci rozwiniętej, a obok w okrągłym nawiasie podaje się skrót i jego rozwinięcie w wersji angielskiej (ten wymóg nie dotyczy jednostek miar).
 12. Jednostki
  Wykorzystane w pracy dane powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI). Jeśli podawane są inne jednostki, należy podać ich odpowiednik w SI.
 13. Przypisy
  Przypisów należy używać oszczędnie i numerować je kolejno w całym artykule.
  Można korzystać z funkcji umieszczania przypisów w treści artykułu, w przeciwnym razie należy wskazać pozycję przypisów w tekście i wymienić je osobno na końcu artykułu. Nie należy umieszczać przypisów w bibliografii.
 14. Obowiązki i odpowiedzialność autorów:
  Przesyłając pracę do druku, należy załączyć oświadczenie o tym, że:
  1. praca nie była dotychczas publikowana;
  2. nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie;
  3. jej publikacja została zatwierdzona przez wszystkich autorów oraz odpowiedzialne organy/instytucje, w których praca została przeprowadzona;
  4. jeżeli praca zostanie zaakceptowana, nie będzie opublikowana w innym miejscu, w tej samej formie, w języku polskim, angielskim lub w dowolnym innym języku (w tym elektronicznie) bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich;
  5. oświadczenie, że jest ona oryginalna i nie narusza praw autorskich innych osób, dotyczy to zarówno tekstu, jak i wykorzystywanych w niej fotografii, szkiców, rycin i innych materiałów ilustracyjnych.
 15. Standardy etyczne
  W pracach opisujących doświadczenia z udziałem ludzi należy podać, czy postepowanie badawcze było zgodne z zasadami Deklaracji Helsińskiej z 1975r. (nowelizowanej w 2000r.) określającej międzynarodowe zasady dotyczące prowadzenia badań w medycynie, zakazującej ujawniania danych pacjentów, takich jak imię, nazwisko, inicjały, numer historii choroby oraz ze standardami etycznymi ustalonymi przez komitet odpowiedzialny za tego rodzaju eksperymenty (ustanowiony w danej instytucji lub regionie). Pacjenci mają nienaruszalne prawo do zachowania prywatności, każdorazowo na ujawnienie danych o sobie muszą wyrazić zgodę. Niedopuszczalne jest publikowanie informacji osobistych (ani w postaci opisów, ani obrazów czy innych elementów identyfikujących), chyba, że jest to uzasadnione ze względu na sens podanej w artykule informacji naukowej, a pacjent wyraził jednoznaczną zgodę na piśmie.
 16. Wkład pracy autorów:
  Autorzy składają oświadczenie ujawniające indywidualny wkład poszczególnych autorów w powstawanie artykułu. Oświadczenie, że wszyscy autorzy zatwierdzili ostateczna wersję artykułu, powinno zostać zawarte w formularzu Zgody i oświadczenia autorów/ Authors declaration form.
 17. Ghostwriting, quest autorship i polityka plagiatowa
  Kwartalnik medyczny Okulistyka stosuje procedury mające na celu zapobieganie przypadkom ghostwriting, quest autorship i plagiatu
 18. Prawa autorskie
  Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić zgodę na jej publikację.
  Redakcja i wydawca nabywają na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do ogółu wydrukowanych prac (w tym prawo do rozpowszechniania w Polsce i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. – Dz. U. nr 24, poz. 83 – a także w Internecie. Tytułem powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.
 19. Proces recenzji
  Artykuły są oceniane pod względem merytorycznym oraz ze względu na to, czy prezentują nowe spostrzeżenia dotyczące badań, nowy sposób myślenia i wkład w ich rozwój, zmiany praktyki klinicznej lub postrzegania choroby. Składając pracę, wszyscy autorzy artykułu wyrażają zgodę się na jej publikację. Podpis autora do korespondencji na liście zgłoszeniowym oznacza, że ten warunek został spełniony.
  Przesłane artykuły są najpierw ocenianie przez redaktorów kwartalnika medycznego Okulistyka.
  Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Artykuły niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej są odsyłane do autorów przed procesem recenzji w celu korekty.
  Podczas rejestracji w Editorial System każdej pracy zostaje przydzielony numer referencyjny. Po akceptacji przez redaktorów, prace są wysyłane do co najmniej 2 niezależnych recenzentów, w celu oceny merytorycznej pracy. Redaktor naczelny odpowiada za ostateczną decyzję dotyczącą akceptacji lub odrzucenia artykułów. Decyzja redaktora naczelnego jest ostateczna.
 20. Obowiązki i odpowiedzialność redaktorów
  Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w wyważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
  W ramach procesu redakcyjnego wszystkie nadesłane rękopisy są sprawdzane pod kątem plagiatu.
 21. Korekta językowa
  Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych i mianownictwa medycznego oraz dokonywania skrótów. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem będą odsyłane autorom do poprawy.
 22. Zgłaszanie prac
  Aby zgłosić pracę należy wysłać artykuł przez stronę Editorial System.
 
eISSN:1689-362X
ISSN:1505-2753
Journals System - logo
Scroll to top