PL EN

Standardy etyczne i procedury

 
Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) and World Association of Medical Editors (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.
Zgłoszenia prac badawczych recenzowanych przez redaktora naczelnego i innych pracowników czasopisma są przetwarzane przez redaktorów stowarzyszonych (Associated Editors) , którzy nie zgłaszają konfliktu interesów w internetowym systemie składania wniosków czasopisma. Redaktor Naczelny nie ma wglądu do własnych tekstów na etapie recenzowania i nie ma wpływu na dobór recenzentów.

Korekta językowa
Zmiany w pracy po korekcie językowej powinny być ograniczone tylko do błędów drukarskich; inne zmiany będą naliczone autorom. Aby zachować płynność procesu publikacji prace po korekcie językowej powinny zostać sprawdzone przez autorów i odesłane w ciągu 48h drogą elektroniczną, faksem lub pocztą kurierską. Jeśli wydawca nie otrzyma odpowiedzi od autorów w ciągu 10 dni, uznaje się, że artykuł nie wymaga poprawek i zostanie opublikowany.

Obowiązki i odpowiedzialność autorów
Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

Kryteria autorstwa i/lub kto powinien być wymieniony jako współpracownik
Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf

Obowiązki i odpowiedzialność recenzentów
Artykuły są recenzowane zgodnie z modelem "single blind review" i publikowane w systemie otwartego dostępu (open access). Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

Obowiązki i odpowiedzialność redaktorów
Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w wyważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

Polityka dotycząca plagiatu
Plagiat to używanie słów, tabel, zdjęć lub pomysłów innych osób i przedstawianie ich jako własnych. Taka działalność jest formą oszustwa. Może przybierać różne formy, od celowego poszukiwania korzyści akademickich poprzez powielanie pracy innych osób, po przypadkowe kopiowanie ze źródła bez uzyskania zgody posiadacza praw.
Redakcja nie zaakceptuje pracy wykorzystującej ghostwriting lub guest authorship oraz ujawni wszelkie tego typu praktyki, w szczególności przejawy nieuczciwości naukowej (łamania lub narażania zasad etycznych skutecznych w badaniach naukowych) oraz plagiat. Za plagiat w stosunku do wcześniej opublikowanych prac (iThenticate - sprawdzanie plagiatu). Manuskrypty, które zostaną uznane za splagiatowane, będą podlegać sankcjom plagiatowym: natychmiastowym odrzuceniu przesłanego manuskryptu lub opublikowanego artykułu, zakazowi przesyłania nowych materiałów.

Polityka dotycząca reklam
Wszystkie ogłoszenia powinny być zatwierdzone przez właściciela czasopisma, wydawcę lub Redaktora Naczelnego. Reklamy są oddzielną sekcją od treści. Reklama w czasopiśmie wydawcy nie stanowi gwarancji ani poparcia danego produktu, usługi, firmy ani twierdzeń zawartych w takiej reklamie przez wydawcę, redaktorów lub właściciela czasopisma. Reklama jest wyraźnie odróżniona od treści redakcyjnych.
Wszystkie reklamy powinny identyfikować reklamodawcę za pomocą znaku towarowego lub podpisu.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za rzeczywiste, bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe.

Polityki dotyczące badań na ludziach i populacjach wrażliwych (dzieci)
Autorzy powinni przestrzegać zasad przedstawionych w Deklaracji Helsińskiej Światowego Towarzystwa Medycznego (www.wma.net). Manuskrypt powinien zawierać oświadczenie, że praca została zatwierdzona przez odpowiednie komisje rewizyjne instytucji lub komisje etyczne oraz że wszyscy uczestnicy-ludzie wyrazili świadomą zgodę. Nie należy publikować informacji identyfikacyjnych, w tym nazwisk pacjentów, inicjałów lub numerów szpitali.
Populacje wrażliwe (dzieci) wymagają specjalnej ochrony podczas badań. Naukowcy muszą rozważyć dodatkowe kwestie etyczne lub problemy wynikające z pracy z osobami potencjalnie narażonymi. W przypadkach, w których badania obejmują grupy potencjalnie narażone, na przykład dzieci, osoby starsze lub osoby dorosłe z trudnościami w uczeniu się, należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać dobrowolnie udzieloną świadomą zgodę, którą aktywnie wyrazili uczestnicy lub ich przedstawiciele prawni.

Badania kliniczne
Okulistyka jest publikowana zgodnie z zasadami i zaleceniami ICMJE. ICMJE wymaga – i zaleca, aby wszyscy redaktorzy czasopism medycznych wymagali – rejestracji badań klinicznych w publicznym rejestrze badań w momencie lub przed rejestracją pierwszego pacjenta jako warunku publikacji artykułu.
ICMJE definiuje badanie kliniczne jako każdy projekt badawczy, który prospektywnie przypisuje osoby lub grupę osób do interwencji, z równoległymi grupami porównawczymi lub kontrolnymi lub bez nich, w celu zbadania związku między interwencją związaną ze zdrowiem a wynikiem zdrowotnym. Interwencje związane ze zdrowiem to interwencje stosowane w celu modyfikacji wyników biomedycznych lub związanych ze zdrowiem; przykłady obejmują leki, zabiegi chirurgiczne, urządzenia, terapie behawioralne, programy edukacyjne, interwencje dietetyczne, interwencje poprawiające jakość i zmiany w procesie opieki. Wyniki zdrowotne to wszelkie pomiary biomedyczne lub związane ze zdrowiem uzyskane u pacjentów lub uczestników, w tym pomiary farmakokinetyczne i zdarzenia niepożądane.

ICMJE akceptuje publicznie dostępną rejestrację w każdym rejestrze, który jest głównym rejestrem Międzynarodowej Platformy Rejestru Badań Klinicznych WHO (ICTRP), który zawiera minimalny akceptowalny 24-elementowy zestaw danych rejestracyjnych badania lub w ClinicalTrials.gov, który jest dostawcą danych dla WHO ICTRP.

Zgodnie z zaleceniami ICMJE Redakcja Okulistyki wymaga od autorów podania przy składaniu artykułu do publikacji wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zarejestrowanego badania: nazwy rejestru, Identyfikatora głównego, Tytułu publikacji, Daty rejestracji. Dane podane przez autora są weryfikowane przez redakcję.
Więcej informacji można znaleźć tutaj https://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html

Źródło: ICMJE, Clinical Trials, https://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html
 
eISSN:1689-362X
ISSN:1505-2753
Journals System - logo
Scroll to top